Home | Site Map | Contact | Tiếng Việt  
 
Home
Home >> About Us >> Organizational Structure >> PAB - Partnership Advisory Board >> Terms of Reference
Terms of Reference

PARTNERSHIP ADVISORY BOARD (PAB)

 

 

Trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam phải đối mặt với những thách thức về biến đổi khí hậu toàn cầu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đối tác nhất trí rằng, trong thời gian tới FSSP sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng không chỉ trong việc xây dựng và thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020 mà còn trong việc ứng phó với các vấn đề mới nổi đặc biệt là trong giai đoạn 2011-2015. Để đáp ứng vai trò đó, từ năm 2011 Ban Cố vấn Đối tác được thành lập. Bản Đề cương nhiệm vụ này mô tả chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn và trách nhiệm, và phương thức hoạt động của Ban Cố vấn.

 

 

 

1. Chức năng

Ban Cố vấn Đối tác hoạt động như một đơn vị tư vấn độc lập của Đối tác nhằm cung cấp cho Ban điều hành đối tác, Mạng lưới Lâm nghiệp vùng và Văn phòng Điều phối các ý kiến tư vấn về các các lĩnh vực chuyên môn và định hướng hoạt động. Ban Cố vấn sẽ cung cấp, theo yêu cầu, cho Tổng cục Lâm nghiệp các khuyến nghị về định hướng phát triển, các chính sách quan trọng, các vấn đề trọng yếu mang tính chiến lược cho ngành lâm nghiệp, các khuyến nghị mang tính kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng hiện đang tồn tại hoặc có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020.

2. Nhiệm vụ

Ban Cố vấn Đối tác có nhiệm vụ cung cấp tư vấn cho Ban điều hành đối tác và đưa ra các khuyến nghị về các chủ đề mà Đối tác cần tập trung hỗ trợ cho ngành. Khi cần, Ban cố vấn này sẽ hoạt động như một ‘nhóm chuyên gia’ cung cấp các dịch vụ tư vấn cho ngành và Đối tác.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban Cố vấn Đối tác có thể bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn trong các điểm dưới đây:
• Xem xét việc thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, phát hiện các vấn đề và đề xuất các biện pháp cải thiện thực hiện Chiến lược;
• Tư vấn xác định định hướng phát triển, chiến lược và các ưu tiên trong hoạt động của ngành lâm nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển ngành;
• Tư vấn các biện pháp hình thành và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan, đặc biệt là của khối tư nhân, các tổ chức quốc tế, các chương trình/dự án, các tổ chức xã hội dân sự trong ngành;
• Tư vấn và đề xuất với Tổng cục Lâm nghiệp về các ưu tiên và nguồn hỗ trợ tiềm năng cho việc thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, xác định các hoạt động ưu tiên cho Ngành và đề xuất các phương án hợp tác với các bên liên quan;
• Đóng góp ý kiến về việc lập kế hoạch của ngành, thực hiện các hoạt động, báo cáo hàng năm nhằm đạt mục tiêu của ngành;
• Tư vấn về công tác tổ chức các hoạt động giám sát và đánh giá ngành hàng năm;
• Đóng góp các ý kiến, khuyến nghị về cải thiện hiệu quả hoạt động của các Mạng lưới Lâm nghiệp vùng và các tổ công tác đã được thiết lập;
• Tư vấn và đề xuất cho Văn phòng Điều phối về việc lựa chọn các chủ đề, nội dung cho các Diễn đàn đối thoại chính sách và Hội nghị đánh giá thường niên của Đối tác.  

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Điều hành Đối tác sẽ quyết định số lượng, lĩnh vực và các ứng cử viên của Ban cố vấn theo đề nghị của Văn phòng Điều phối. Để duy trì hiệu quả hoạt động, Ban Cố vấn Đối tác có thể bao gồm các thành viên là các chuyên gia có uy tín trong nước và quốc tế về các lĩnh vực khác nhau như:

1. Lâm sinh, biến đổi khí hậu, môi trường;
2. Bảo tồn đa dạng sinh học;
3. Kinh tế và tài chính lâm nghiệp,
4. Quy hoạch, điều tra, chi trả dịch vụ môi trường;
5. Xã hội/dân tộc học/lâm nghiệp cộng đồng;
6.  Tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp;
7. Chế biến, thương mại,  chứng chỉ rừng;
8. Các lĩnh vực khác.

Ban Cố vấn Đối tác có thể gồm Trưởng Ban, Thư ký và các Thành viên. Hội nghị toàn thể thành viên Ban Cố vấn đề xuất cơ cấu tổ chức của Ban Cố vấn.

Các thành viên của Ban Cố vấn hoạt động trên tinh thần tự nguyện. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên được thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch Ban Điều hành Đối tác. Các thành viên có trách nhiệm tích cực tham gia trong các phiên họp của Ban.

4. Quyền hạn và trách nhiệm

• Trưởng Ban Cố vấn: Trưởng Ban Cố vấn chịu trách nhiệm về các hoạt động của Ban, duy trì các hoạt động thường nhật của Ban. Trưởng Ban Cố vấn có thể tham gia họp Ban Điều hành Đối tác. Văn phòng Điều phối Đối tác Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và tất cả các thành viên của Ban Cố vấn có trách nhiệm hỗ trợ Trưởng Ban.
• Thư ký Ban Cố vấn: Văn phòng Điều phối làm nhiệm vụ Thư ký cho Ban Cố vấn. Thư ký Ban Cố vấn có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban trong các lĩnh vực khác nhau như tổng hợp tình hình hoạt động của Ban, chuẩn bị nội dung, tài liệu và ghi biên bản các phiên họp của Ban, tiếp nhận và xử lý văn bản đi, văn bản đến của Ban theo quy định.
• Thành viên của Ban Cố vấn: Các thành viên của Ban Cố vấn làm việc với tư cách cá nhân và có trách nhiệm tham gia tích cực trong các cuộc họp Ban, chuẩn bị kỹ trước khi họp như nghiên cứu tài liệu và đưa ra ý kiến bình luận khi được Trưởng Ban yêu cầu.
• Các thành viên của Ban Cố vấn được Đối tác cung cấp các thông tin cần thiết giúp cho công tác tư vấn của Ban được thuận lợi và hiệu quả hơn;
• Ban Cố vấn có thể sử dụng bộ máy và kinh phí của Đối tác để thực hiện một số nhiệm vụ của Ban trong các trường hợp được Chủ tịch Ban Điều hành Đối tác yêu cầu.

5. Phương thức Hoạt động

Chế độ  họp:
• Ban Cố vấn họp thường kỳ 3 tháng một lần trước kỳ họp của Ban Điều hành Đối tác ít nhất là một tháng. Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Chủ tịch Ban Điều hành Đối tác sẽ tham dự cuộc họp thường kỳ hay bất thường của Ban Cố vấn, nếu cần. Tuy nhiên, các hoạt động của Ban sẽ được duy trì liên tục khi có yêu cầu, chứ không chỉ giới hạn trong các cuộc họp định kỳ.
• Các cuộc họp của Ban thông thường nên có ít nhất 2/3 số thành viên Ban tham dự trong đó có chuyên gia thuộc lĩnh vực cần lấy ý kiến hoặc mời thêm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực cần thiết.
• Khi cần thiết, có thể mời thêm đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế không phải là thành viên của Ban tham dự phụ thuộc vào chủ đề thảo luận cụ thể mà Tổng cục Lâm nghiệp quan tâm.
• Thư ký Ban sẽ dự thảo Biên bản cuộc họp.
• Hoạt động của Ban cần được đánh giá định kỳ trong các cuộc họp Đánh giá hàng năm và đưa ra khuyến nghị  để cải thiện hiệu quả hoạt động của Ban.

Chế độ thông tin:
• Công văn giấy tờ do cơ quan ngoài gửi đến cho Ban được thư ký tập hợp và báo cáo với Trưởng Ban để xin ý kiến giải quyết.
• Công văn, giấy tờ của Ban gửi tới các cơ quan bên ngoài do thư ký dự thảo và được Trưởng Ban ký thay mặt cho Ban.
• Các thành viên của Ban được Đối tác thông báo tình hình hoạt động của Đối tác và các thông tin cần thiết khác. Nếu trong các phiên họp có những vấn đề quan trọng cần được thảo luận, thành viên của Ban cần nhận được thông tin, tài liệu liên quan trước khi họp ít nhất 05 ngày để có đủ thời gian nghiên cứu và đóng góp ý kiến.
• Với hỗ trợ từ phía Văn phòng Điều phối Đối tác Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp, Ban có thể liên lạc và làm việc trực tiếp với các Mạng lưới Lâm nghiệp vùng, các Tổ công tác của Đối tác như FLEGT, REDD, và các bên liên quan khác;
• Các đơn vị chức năng của Đối tác có trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời theo yêu cầu của Ban để các thành viên Ban có căn cứ để thảo luận và tư vấn;
• Đối tác có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Cố vấn thực hiện nhiệm vụ của mình, như thông báo tình hình và kế hoạch hoạt động của Đối tác, và đề nghị các bên liên quan cung cấp thông tin khi Ban yêu cầu.

Điều kiện và kinh phí hoạt động:
• Ban Cố vấn sử dụng văn phòng và các phương tiện cần thiết của Văn phòng Điều phối để Ban có thể hoạt động bình thường.
• Chí phí cho hoạt động của Ban nằm trong kinh phí hoạt động của Đối tác. Chi phí này có thể bao gồm:
- Chi phí tham dự (đi lại, tiền thuê phòng nghỉ, phụ cấp công tác phí) cho những cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban;
- Chi phí văn phòng phẩmthông tin liên lạc, phương tiện làm việc thông thường;
- Phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên  của Ban;
- Các chi phí liên quan khác. 

 

 

 

 

 

Home     |     Site Map     |     Contact  This website is upgraded with fund from JICA Visitors: 847085
Copyright © 2010 Forest Sector Support Partnership
Address: 3rd floor, A8 building, No. 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh district, Ha Noi
Tel: (84-4) 3762.9412; Fax: (84-4) 3771.1431;  Email: fssp@hn.vnn.vn