Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web và các dịch vụ trực tuyến của Việt Nam Forestry. Chính sách này nhằm mục đích cung cấp cho người dùng những thông tin về các điều khoản sử dụng được áp dụng trên website của của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng

Việc sử dụng Trang web tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây. Việt Nam Forestry có thể sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng các điều khoản và điều kiện được sửa đổi trên Trang web của Việt Nam Forestry. Bạn đồng ý xem xét thỏa thuận định kỳ để biết về các sửa đổi đó và việc bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thỏa thuận khi nó xuất hiện tại thời điểm bạn truy cập hoặc sử dụng. Thỉnh thoảng, Việt Nam Forestry có thể cung cấp cho khách truy cập trang web cơ hội tham gia các tính năng hoặc dịch vụ bổ sung thông qua Trang web của Việt Nam Forestry. Bạn có thể được yêu cầu tham gia vào các thỏa thuận hoặc ủy quyền bổ sung trước khi bạn có thể truy cập các tính năng hoặc dịch vụ đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN VIỆT NAM FORESTRY LÀ NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO. VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB TIỀM ẨN NHỮNG NGUY CƠ CHO RIÊNG BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM NHỮNG ĐIỀU SAU: ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY, TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH HIỆN TẠI HOẶC TÍNH KỊP THỜI CỦA NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN VIỆT NAM FORESTRY.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại vietnamforestry.org.vn@gmail.com.